2021

 A low-cost sulfate-based all iron redox flow battery 

Sicen Yu, Xiujun Yue, John Holoubek, Xing Xing, Eric Pan, Tod Pascal, Ping Liu 
Journal of Power Sources DOI: 10.1016/j.jpowsour.2021.230457

Mitigating internal shorting to enhance battery safety with gradient-conductivity cathodes

MatthewS. Gonzalez, Zhaohui Wu, John Holoubek, Qizhang Yan, Haodong Liu, Ping Liu
Journal of Power Sources DOI: 10.1016/j.jpowsour.2021.230412

Synthesis of model sodium sulfide films

Rebecca D. McAuliffe, Victoria Petrova, Matthew J. McDermott, Jameson Landon Tyler, Ethan C. Self, Kristin A. Persson, Ping Liu, and Gabriel M. Veith
Journal of Vacuum Science & Technology A DOI: 10.1116/6.0001069

Low-Cost Li||SPAN Batteries Enabled by Sustained Additive Release

John Holoubek, Qizhang Yan, Haodong Liu, Zhaohui Wu, Xing Xing, Hongyao Zhou, Jian Luo, Zheng Chen, Ping Liu
ACS Appl. Energy Mater. DOI: 10.1021/acsaem.1c00257

Understanding the Roles of the Electrode/Electrolyte Interface for Enabling Stable Li∥Sulfurized Polyacrylonitrile Batteries

Zhaohui Wu, Seong-Min Bak, Zulipiya Shadike, Sicen Yu, Enyuan Hu, Xing Xing, Yonghua Du, Xiao-Qing Yang, Haodong Liu, Ping Liu
ACS Appl. Mater. Interfaces DOI: 10.1021/acsami.1c07903

Reversible Switching of Battery Internal Resistance Using Iongate Separators

Matthew S. Gonzalez, Qizhang Yan, John Holoubek, Mingqian Li, Zhaohui Wu, Hongyao Zhou, Sean Kim, Haodong Liu, Bum-Young Jung, Suk-woo Lee, Zheng Chen, and Ping Liu
Advanced Functional Materials DOI: 10.1002/adfm.202102198

Design and Optimization of the Direct Recycling of Spent Li-Ion Battery Cathode Materials

Panpan Xu, Zhenzhen Yang, Xiaolu Yu, John Holoubek, Hongpeng Gao, Mingqian Li, Guorui Cai, Ira Bloom, Haodong Liu, Yan Chen, Ke An, Krzysztof Z. Pupek, Ping Liu, and Zheng Chen
ACS Sustainable Chemistry and Engineering DOI: 10.1021/acssuschemeng.0c09017

Graphite-Based Lithium-Free 3D Hybrid Anodes for High Energy Density All-Solid-State Batteries

Xing Xing, Yejing Li, Shen Wang, Haodong Liu, Zhaohui Wu, Sicen Yu, John Holoubek, Hongyao Zhou,
and Ping Liu
ACS Energy Letters DOI: 10.1021/acsenergylett.1c00627

Anisotropic Nanoporous Morphology of ZnO-Supported Co that Enhances Catalytic Activity

Christopher M. Coaty, Adam Corrao, Victoria Petrova, Taewoo Kim, David P. Fenning, Peter Khalifah, Ping Liu
Nanoscale DOI: 10.1039/D0NR08998B

Quantification of ion transport mechanism in protective polymer coatings on lithium metal anodes

Hongyao Zhou, Haodong Liu, Xing Xing, Zijun Wang, Sicen Yu, Gabriel M. Veith, and Ping Liu
Chemical Science DOI: 10.1039/D0SC06651F

Tailoring electrolyte solvation for Li metal batteries cycled at ultra-low temperature

John Holoubek, Haodong Liu, Zhaohui Wu, Yijie Yin, Xing Xing, Guorui Cai, Sicen Yu, Hongyao Zhou, Tod A. Pascal, Zheng Chen, and Ping Liu
Nature Energy DOI: 10.1038/s41560-021-00783-z

Quantifying the reaction mechanisms of a high capacity CuP2/C composite anode for potassium ion batteries

Chen Zhao,  Huixin Chen,  Haodong Liu,  Liang Yin,  Qiaobao Zhang, Sicen Yu, Ping Liu,  Guiming Zhong,  Can-Zhong Lu and Yong Yang
Journal of Materials Chemistry A DOI: 110.1039/d0ta12141j

2020

An anode-free Li metal cell with replenishable Li designed for long cycle life

Haodong Liu, John Holoubek, Hongyao Zhou, Zhaohui Wu, Xing Xing, Sicen Yu, Gabriel M. Veith, Yejing Li, Meng Hu, Yoonjung Choi, Ping Liu
Energy Storage Materials DOI: 10.1016/j.ensm.2020.12.032

Efficient Direct Recycling of Degraded LiMn2O4 Cathodes by One-Step Hydrothermal Relithiation

Hongpeng Gao, Qizhang Yan, Panpan Xu, Haodong Liu, Mingqian Li, Ping Liu, Jian Luo, Zheng Chen
ACS Appl. Mater. Interfaces DOI: 10.1021/acsami.0c15704

Efficient Direct Recycling of Lithium-Ion Battery Cathodes by Targeted Healing

Panpan Xu, Qiang Dai, Hongpeng Gao, Haodong Liu, Minghao Zhang, Mingqian Li, Yan Chen, Ke An, Ying Shirley Meng, Ping Liu, Yanran Li, Jeffrey S. Spangenberger, Linda Gaines, Jun Lu, and Zheng Chen
Joule DOI: 10.1016/j.joule.2020.10.008

Ultrahigh coulombic efficiency electrolyte enables Li||SPAN batteries with superior cycling performance
Haodong Liu, John Holoubek, Hongyao Zhou, Amanda Chen, Naijen Chang, Zhaohui Wu, Sicen Yu, Qizhang Yan, Xing Xing, Yejing Li, Tod A. Pascal, Ping Liu
Materials Today DOI: 10.1016/j.mattod.2020.09.035

Ion-Exchange Separators Suppressing Self-Discharge in Polymeric Supercapacitors
Kaiping Wang, Lulu Yao, Mehran Jahon, Jiaxi Liu, Matthew Gonzalez, Ping Liu, Vincent Leung, Xinyu Zhang, Tse Nga Ng
ACS Energy Letters DOI: 10.1021/acsenergylett.0c01783

A reliable approach of differentiating discrete sampled-data forbattery diagnosis
Xuning Feng, Yu Merla, Caihao Weng, Minggao Ouyang, Xiangming He, Bor Yann Liaw, Shriram Santhanagopalan, Xuemin Li, Ping Liu, Languang Lu, Xuebing Han, Dongsheng Ren, Yu Wang, Ruihe Li, Changyong Jin, Peng Huang, Mengchao Yi, Li Wang, Yan Zhao, Yatish Patel, Gregory Offer
eTransportation DOI: 10.1016/j.etran.2020.100051

A disordered rock salt anode for fast-charging lithium-ion batteries
Haodong Liu, Zhuoying Zhu, Qizhang Yan, Sicen Yu, Xin He, Yan Chen, Rui Zhang, Lu Ma, Tongchao Liu, Matthew Li, Ruoqian Lin, Yiming Chen, Yejing Li, Xing Xing, Yoonjung Choi, Lucy Gao, Helen Sung-yun Cho, Ke An, Jun Feng, Robert Kostecki, Khalil Amine, Tianpin Wu, Jun Lu, Huolin L. Xin, Shyue Ping Ong & Ping Liu
Nature DOI: 10.1038/s41586-020-2637-6

An ester electrolyte for lithium–sulfur batteries capable of ultra-low temperature cycling
Guorui Cai, John Holoubek, Dawei Xia, Mingqian Li, Yijie Yin, Xing Xing, Ping Liu and Zheng Chen
Chemical Communications DOI: 10.1039/d0cc03798b

Glassy Li metal anode for high-performance rechargeable Li batteries
Xuefeng Wang, Gorakh Pawar, Yejing Li, Xiaodi Ren, Minghao Zhang, Bingyu Lu, Abhik Banerjee, Ping Liu, Eric J. Dufek, Ji-Guang Zhang, Jie Xiao, Jun Liu, Ying Shirley Meng and Boryann Liaw
Nature Materials DOI: 10.1038/s41563-020-0729-1

Synchrotron Operando Depth Profiling Studies of State-of-Charge Gradients in Thick Li(Ni0.8Mn0.1Co0.1)O2 Cathode Films
Zhuo Li, Liang Yin, Gerard S. Mattei, Monty R. Cosby, Byoung-Sun Lee, Zhaohui Wu, Seong-Min Bak, Karena W Chapman, Xiao-Qing Yang, Ping Liu, and Peter G. Khalifah
ACS Chemistry of Materials DOI: 10.1021/acs.chemmater.0c00983

Achieving Fast and Durable Lithium Storage through Amorphous FeP Nanoparticles Encapsulated in Ultrathin 3D P-Doped Porous Carbon Nanosheets
Zhiming Zheng, Hong-Hui Wu, Haodong Liu, Qiaobao Zhang, Xin He, Sicen Yu, Victoria Petrova, Jun Feng, Robert Kostecki, Ping Liu, Dong-Liang Peng, Meilin Liu, and Ming-Sheng Wang
ACS Nano DOI: 10.1021/acsnano.9b08575

Hierarchical Design of Mn2P Nanoparticles Embedded in N, P-Codoped Porous Carbon Nanosheets Enables Highly Durable Lithium Storage
Qihang Chen, Yong Cheng, Haodong Liu, Qiaobao Zhang, Victoria Petrova, Huixin Chen, Ping Liu, Dong-Liang Peng, Meilin Liu, and Ming-Sheng Wang
ACS Applied Material Interfaces DOI: 10.1021/acsami.0c11678

A long-lasting dual-function electrolyte additive for stable lithium metal batteries
Dongdong Wang, Haodong Liu, Mingqian Li, Dawei Xia, John Holoubek, Zhi Deng, Mingyu Yu, Jianhua Tian, Zhongqiang Shan, Shyue Ping Ong, Ping Liu, Zheng Chen
Nano Energy DOI: 10.1016/j.nanoen.2020.104889

Non-Passivated Silicon Anode Surface
Yanli Yin, Elisabetta Arca, Luning Wang, Guang Yang, Manuel Schnabel, Lei Cao, Chuanxiao Xiao, Hongyao Zhou, Ping Liu, Jagjit Nanda, Glenn Teeter, Bryan W. Eichhorn, Kang Xu, Anthony K. Burrell, and Chunmei Ban
ACS Applied Materials and Interfaces DOI: 10.1021/acsami.0c03799

Probing the electrical double layer by operando X-ray photoelectron spectroscopy through a graphene-carbon nanotube composite window
Peng Wang, Yunfeng Li, Luning Wang, Jacek Kłos, Zhiwei Peng, Nam Kim, Hendrik Bluhm, Karen Gaskell, Ping Liu, Sang Bok Lee, Bryan W. Eichhorn, YuHuang Wang
EcoMat DOI: 10.1002/eom2.12023

Nonuniform Ionic and Electronic Transport of Ceramic and Polymer/Ceramic Hybrid Electrolyte by Nanometer-Scale Operando Imaging for Solid-State Battery
Chun-Sheng Jiang, Nathan Dunlap, Yejing Li, Harvey Guthrey, Ping Liu, Se-Hee Lee, and Mowafak M. Al-Jassim
Advanced Energy Materials DOI: 10.1002/aenm.202000219

An All-Fluorinated Ester Electrolyte for Stable High-Voltage Li Metal Batteries Capable of Ultra-Low-Temperature Operation
John Holoubek, Mingyu Yu, Sicen Yu, Minqian Li, Zhaohui Wu, Dawei Xia, Pranjal Bhaladhare, Matthew S. Gonzalez, Tod A. Pascal, Ping Liu, and Zheng Chen
ACS Energy Letters DOI: 10.1021/acsenergylett.0c00643

Tuning Oxygen Redox Reaction through the Inductive Effect with Proton Insertion in Li-Rich Oxides
Jue Wu, Xiaofeng Zhang, Shiyao Zheng, Haodong Liu, Jinpeng Wu, Riqiang Fu, Yixiao Li, Yuxuan Xiang, Rui Liu, Wenhua Zuo, Zehao Cui, Qihui Wu, Shunqing Wu, Zonghai Chen, Ping Liu, Wanli Yang, and Yong Yang
ACS Applied Materials and Interfaces DOI: 10.1021/10.1021/acsami.9b21738

Thin Solid Electrolyte Layers Enabled by Nanoscopic Polymer Binding
Yejing Li, Xuefeng Wang, Hongyao Zhou, Xing Xing, Abhik Banerjee, John Holoubek, Haodong Liu, Ying Shirley Meng, and Ping Liu
ACS Energy Letters DOI: 10.1021/acsenergylett.0c00040

Enabling Rapid Charging Lithium Metal Batteries via Surface Acoustic Wave-Driven Electrolyte Flow
An Huang, Haodong Liu, Ofer Manor, Ping Liu, and James Friend
Advanced Materials DOI: 10.1002/adma.201907516

Draining Over Blocking: Nano-Composite Janus Separators for Mitigating Internal Shorting of Lithium Batteries
Matthew S. Gonzalez, Qizhang Yan, John Holoubek, Zhaohui Wu, Hongyao Zhou, Nicholas Patterson, Victoria Petrova, Haodong Liu, and Ping Liu
Advanced Materials DOI: 10.1002/adma.201906836

2019

Rechargeable Mg metal batteries enabled by a protection layer formed in vivo
Jiahua Zhang, Xuze Guan, Ruijing Lv, Donghong Wang, Ping Liu, Jiayan Luo
Energy Storage Materials DOI: 10.1016/j.ensm.2019.11.012

Protective coatings for lithium metal anodes: Recent progress and future perspectives
Hongyao Zhou, Sicen Yu, Haodong Liu, Ping Liu
Journal of Power Sources DOI: 10.1016/j.jpowsour.2019.227632

The Dehydration and Loss of Ionic Conductivity in Anion Exchange Membranes Due to FeCl4− Ion Exchange and the Role of Membrane Microstructure
Michael J. McGrath, Nicholas Patterson, Bryce C. Manubay, Samantha H. Hardy, John J. Malecha, Zhangxing Shi, Xiujun Yue, Xing Xing, Hans H. Funke, Douglas L. Gin, Ping Liu, and Richard D. Noble
Industrial and Engineering Chemistry Research DOI: 10.1021/acs.iecr.9b04592

Exploiting Mechanistic Solvation Kinetics for Dual‐Graphite Batteries with High Power Output at Extremely Low Temperature
John Holoubek, Yijie Yin, Mingqian Li, Mingyu Yu, Prof. Dr. Ying Shirley Meng, Prof. Dr. Ping Liu, Prof. Dr. Zheng Chen
Angewandt Chemie DOI: 10.1002/anie.201912167

Osmotic Pumping and Salt Rejection by Polyelectrolyte Hydrogel for Continuous Solar Desalination
Jian Zeng, Qingyang Wang, Yang Shi, Ping Liu, Renkun Chen
Advanced Energy Materials DOI: 10.1002/aenm.201900552

Morphological Tuning of Nanoporous Metals Prepared with Conversion Reaction Synthesis via Thermal Annealing
Christopher M. Coaty, Adam A. Corrao, Victoria Petrova, Peter G. Khalifah, Ping Liu
Journal of Physical Chemistry C DOI: 10.1021/acs.jpcc.9b04172

A novel ordered rocksalt type Li-rich Li2Ru1-xNixO3-δ (0.3 ≤ x ≤ 0.5) cathode material with tunable anionic redox potential
Shiyao Zhenga, Feng Zheng, Haodong Liuc, Guiming Zhong, Jue Wu, Min Feng, Qihui Wue, Wenhua Zuo, Chaoyu Hong, Yan Chen, Ke An, Ping Liu, Shunqing Wub, Yong Yang
ACS Applied Energy Materials DOI: 10.1021/acsaem.9b01051

In-situ formed polymer gel electrolytes for lithium batteries with inherent thermal shutdown safety features
Hongyao Zhou, Haodong Liu, Yejing Li, Xiujun Yue, Xuefeng Wang, Matthew Gonzalez, Ying Shirley Meng and Ping Liu
Journal of Materials Chemistry A DOI: 10.1039/C9TA02341K

Cathode electrolyte interface enabling stable Li-S batteries
Xing Xing, Yejing Li, Xuefeng Wan, Victoria Petrova, Haodong Liu, and Ping Liu
Energy Storage Materials DOI: 10.1016/j.ensm.2019.06.022

Wearable thermoelectrics for personalized
thermoregulation

Sahngki Hong, Yue Gu, Joon Kyo Seo, Joseph Wang, Ping Liu, Y. Shirley Meng, Sheng Xu, Renkun Chen
Science Advances DOI: 10.1126/sciadv.aaw0536

Nanosheet-assembled hierarchical Li4Ti5O12 microspheres for high-volumetric-density and high-rate Li-ion battery anode
Dongdong Wang, Haodong Liu, Mingqian Li, Xuefeng Wang, Shuang Bai, Yang Shi, Jianhua Tian, Zhongqiang Shan, Ying Shirley Meng, Ping Liu and Zheng Chen
Energy Storage Materials DOI: 10.1016/j.ensm.2019.05.036

Elucidating the Limit of Li Insertion into the Spinel Li4Ti5O12
Haodong Liu, Zhuoying Zhu, Jason Huang, Xin He, Yan Chen, Rui Zhang, Ruoqian Lin, Yejing Li, Sicen Yu, Xing Xing, Qizhang Yan, Xiangguo Li, Matthew J. Frost, Ke An, Jun Feng, Robert Kostecki, Huolin Xin, Shyue Ping Ong, and Ping Liu
ACS Materials Letters DOI: 10.1021/acsmaterialslett.9b00099

Electrochemically primed functional redox mediator
generator from the decomposition of solid state electrolyte

Matthew Li, Zhengyu Bai, Yejing Li, Lu Ma, Alvin Dai, Xuefeng Wang, Dan Luo, Tianpin Wu, Ping Liu, Lin Yang, Khalil Amine, Zhongwei Chen & Jun Lu
Nature Communications DOI: 10.1038/s41467-019-09638-4

Cathode-Supported All-Solid-State Lithium-Sulfur Batteries with High Cell-Level Energy Density
Ruochen Xu, Jie Yue, Sufu Liu, Jiangping Tu, Fudong Han, Ping Liu, and Chunsheng Wang
ACS Energy Letters DOI: 10.1021/acsenergylett.9b00430

Surface engineering of commercial Ni foams for stable Li metal anodes
Xi Ke, Yaohua Liang, Lihui Ou, Haodong Liu, Yuanmao Chen, Wenli Wu, Yifeng Cheng, Zaiping Guo, Yanqing Lai, Ping Liu, Zhicong Shi
Energy Storage Materials DOI: 10.1016/j.ensm.2019.04.003

Communications: Bio‐Inspired Stable Lithium‐Metal Anodes by Co‐depositing Lithium with a 2D Vermiculite Shuttle
Qingtao Ma Xiaowen Sun Prof. Ping Liu Prof. Yongyao Xia Prof. Xingjiang Liu Prof. Jiayan Luo
Angewandte Chemie.DOI: 10.1002/anie.201900783

Mixed-conducting interlayer boosting the electrochemical performance of Ni-rich layered oxide cathode materials for lithium ion batteries
Qinglu Fan, Shaodian Yang, Jun Liu, Haodong Liu, Kaiji Lin, Rui Liu, Chaoyu Hong, Liying Liu, Yan Chen, Ke Ane, Ping Liu, Zhicong Shi, Yong Yang
Journal of Power Sources.DOI: 10.1016/j.jpowsour.2019.03.014

Perspective: Pathways for practical high-energy long-cycling
lithium metal batteries

Jun Liu, Zhenan Bao, Yi Cui, Eric J. Dufek, John B. Goodenough, Peter Khalifah, Qiuyan Li, Bor Yann Liaw, Ping Liu, Arumugam Manthiram, Y. Shirley Meng, Venkat R. Subramanian, Michael F. Toney, Vilayanur V. Viswanathan, M. Stanley Whittingham, Jie Xiao, Wu Xu, Jihui Yang, Xiao-Qing Yang & Ji-Guang Zhang
Nature Energy.DOI: 10.1038/s41560-019-0338-x

Hierarchical structural designs of ion exchange membranes for flow batteries
Xiujun Yue, Qian He, Hee-Dae Lim and Ping Liu
Journal of Materials Chemistry A.DOI: 10.1039/C8TA11974K

Polymer grafted on carbon nanotubes as a flexible cathode for aqueous zinc ion batteries
Xiujun Yue,Haodong Liu, and Ping Liu
Chemical Communications.DOI: 10.1039/C8CC10060H

2018

Dendrite Suppression Membranes for Rechargeable Zinc Batteries
Byoung-Sun Lee, Shuang Cui, Xing Xing, Haodong Liu, Xiujun Yue, Victoria Petrova, Hee-Dae Lim, Renkun Chen, and Ping Liu
ACS Appl. Mater. Interfaces.DOI: 10.1021/acsami.8b14022

Frontiers of Solid-State Batteries
Jagjit Nanda, Chongmin Wang, Ping Liu
MRS Bulletin DOI:10.1557/mrs.2018.234

A Scalable 3D Lithium Metal Anode
Haodong Liu, Xiujun Yue, Xing Xing, Qizhang Yan, Jason Huang, Victoria Petrova, Hongyao Zhou, Ping Liu
Energy Storage Materials.DOI:10.1016/j.ensm.2018.09.021

Structure and Solution Dynamics of Lithium Methyl Carbonate as a Protective Layer For Lithium Metal
Haodong Liu, Xuefeng Wang, Hongyao Zhou, Hee-Dae Lim, Xing Xing, Qizhang Yan, Ying Shirley Meng, and Ping Liu
ACS Appl. Energy Mater.DOI: 10.1021/acsaem.8b00348.

High Seebeck Coefficient Electrochemical Thermocells for Efficient Waste Heat Recovery
Hongyao Zhou and Ping Liu
ACS Appl. Energy Mater.DOI: 10.1021/acsaem.8b00247

Designing solution chemistries for low-temperature synthesis of sulfide-based solid electrolytes
H. Lim, X. Yue, X. Xing, V. Petrova, M. Gonzalez, H. Liu and P. Liu, J. Mater. Chem. ADOI: 10.1039/C8TA01800F

Analysis of rate-limiting factors in thick electrodes for electric vehicle applications
Byoung-Sun Lee, Zhaohui Wu, Victoria Petrova, Xing Xing, Hee-Dae Lim, Haodong Liu, and Ping Liu
J. Electrochemical SocietyDOI: 10.1149/2.0571803jes

Solid Electrolyte Layers by Solution Deposition
H.-D. Lim, H.-K. Lim, X. Xing, B.-S. Lee, H. Liu, C. Coaty, H. Kim, P. Liu
Advanced Materials Interfaces, Inside Cover DOI: 10.1002/admi.201701328.

A Scalable Synthesis Pathway to Nanoporous Metal Structures
Christopher Coaty, Hongyao Zhou, Haodong Liu, and Ping Liu
ACS NanoDOI: 10.1021/acsnano.7b06667

2017

Suppressing Lithium Dendrite Growth with a Single-Component Coating
Haodong Liu, Hongyao Zhou, Byoung-Sun Lee, Xing Xing, Matthew Gonzalez, and Ping Liu
ACS Applied Materials & InterfacesDOI: 10.1021/acsami.7b08198

Universal quinone electrodes for long cycle life aqueous rechargeable batteries
Yanliang Liang, Yan Jing, Saman Gheytani, Kuan-Yi Lee, Ping Liu, Antonio Facchetti, and Yan Yao
Nature Materials, DOI: 10.1038/NMAT4919

Prior to UCSD
 1. Long-range, low-cost electric vehicles enabled by robust energy storage, P. Liu, A. Newman, and R. Ross, MRS Energy and Sustainability,  (2015), doi:10.1557/mre.2015.13.
 2. V2O5 polysulfide anion barrier for long-lived Li–S batteries, W. Li, J. Hicks-Garner, J. Wang, J. Liu, A. F. Gross, E. Sherman, J. Graetz, J. J. Vajo, and P. Liu, Chemistry of Materials, (2014), 26, 3403–3410 (link).
 3. Degradation of lithium ion batteries employing graphite negatives and nickel-cobalt-manganese oxide+ spinel manganese oxide positives: Part 1, aging mechanisms and life estimation, J. S. Wang, J. Purewal, P. Liu, J. Hicks-Garner, S. Soukazian, E. Sherman, A. Sorenson, L. Vu, H. Tataria, M. W. Verbrugge, Journal of Power Sources, (2014), 269, 937-948 (link).
 4. Evaluation of lithium ion cells with titanate negative electrodes and iron phosphate positive electrode for start–stop applications, J. S. Wang, P. Liu, S. Soukiazian, H. Tataria, M. Dontigny, A. Guerfi, K. Zaghib, and M. W. Verbrugge, Journal of Power Sources, (2014), 256, 288-293 (link).
 5. Stable cycling and excess capacity of a nanostructured Sn electrode based on Sn (CH3COO)2 confined within a nanoporous carbon scaffold, J. E. Trevey, A. F Gross, J. Wang, P. Liu, and J. J. Vajo, Nanotechnology, (2013), 24, 424001 (link).
 6. Nanoscience and nanotechnology in next generation lithium batteries, B. Dunn, P. Liu, and S. Meng, Nanotechnology, (2013), 24, 420201 (link).
 7. Phase-separated silicon–tin nanocomposites for high capacity negative electrodes in lithium ion batteries, X. Xiao, J. S Wang, P. Liu, A. K Sachdev, M. W. Verbrugge, D. Haddad, and M. P Balogh, Journal of Power Sources, (2013), 214, 258-265 (link).
 8. Power prediction from a battery state estimator that incorporates diffusion resistance, S. Wang, M. W. Verbrugge, J. S. Wang, and P. Liu, Journal of Power Sources, (2012), 214, 399-406 (link).
 9. Thermodynamics and kinetics of the Li/FeF3 reaction by electrochemical analysis, P. Liu, J. Wang, W. Li, J. Liu, and J. Vajo, The Journal of Physical Chemistry C, (2012), 116 (10), 6467-6473 (link).
 10. Electrochemical investigation of all-solid-state lithium batteries with a high capacity sulfur-based electrode, J. E Trevey, J. R. Gilsdorf, C. R. Stoldt, S.-H. Lee, and P. Liu, Journal of The Electrochemical Society, (2012), 159, A1019-A1022 (link).
 11. Battery cycle life prediction with coupled chemical degradation and fatigue mechanics, R. Deshpande, M.W. Verbrugge, Y.-T. Cheng, J. Wang, and P. Liu, Journal of The Electrochemical Society, (2012), 159, A1730-A1738 (link).
 12. Cycle-life model for graphite-LiFePO4 cells, J. S. Wang, P. Liu, J. Hicks-Garner, E. Sherman, S. Soukiazian, M. Verbrugge, H. Tataria, J. Musser, and P. Finamore, Journal of Power Sources, (2011), 196, 3942-3948 (link).
 13. Active lithium replenishment to extend the life of a cell employing carbon and iron phosphate electrodes, J. S. Wang, S. Soukiazian, M. W. Verbrugge, H. Tataria, D. Coates, D. Hall, and P. Liu, Journal of Power Sources, (2011), 196, 5966 (link). Highlighted by Frost and Sullivan.
 14. Formulation and characterization of ultra-thick electrodes for high energy lithium-ion batteries employing tailored metal foams, J. S. Wang, P. Liu, E. Sherman, M.W. Verbrugge, and H. Tataria, Journal of Power Sources, (2011), 196, 8714 (link).
 15. Composite electrodes of disordered carbon and graphite for improved battery state estimation with minimal performance penalty, J. S. Wang, E. Sherman, M.W. Verbrugge, and P. Liu, Journal of Power Sources, (2011) 196, 9648 (link).
 16. Multi-parameter battery state estimator based on the adaptive and direct solution of the governing differential equations, S. Wang, M. Verbrugge, J. S. Wang, and P. Liu, Journal of Power Sources, (2011), 196, 8735 (link).
 17. Neutron imaging of a commercial Li-ion battery during discharge: Application of monochromatic imaging and polychromatic dynamic tomography, L. G Butler, B. Schillinger, K. Ham, T. A. Dobbins, P. Liu, and J. J. Vajo, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, (2011), 651, 320-328 (link).
 18. Electrochemical effects of ALD surface modification on combustion synthesized LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2 as a layered-cathode material, L. A. Riley, S. Van Ana, A. S. Cavanagh, Y. F. Yan, S. M. George, P. Liu, A. C. Dillon and S. H. Lee, Journal of Power Sources, (2011), 196, 3317-3324 (link).
 19. Vertically aligned graphene electrode for lithium ion battery with high rate capability, X. Xiao, P. Liu, J. S. Wang, M. W. Verbrugge and M. P. Balogh, Electrochemistry Communications, (2011), 13, 209-212 (link).
 20. Improved cycling stability of silicon thin film electrodes through patterning for high energy density lithium batteries, X. Xiao, P. Liu, M. W. Verbrugge, H. Haftbaradaran and H. Gao, Journal of Power Sources, (2011), 196, 1409-1416 (link).
 21. Electrochemical and structural characterization of lithium titanate electrodes, P. Liu, E. Sherman, and M.W. Verbrugge, Journal of Solid State Electrochemistry, (2010), 14, 585 (link).
 22. Aging mechanisms of LiFePO4 batteries deduced by electrochemical and structural analyses, P. Liu. J. Wang, J. Hicks-Garner, E. Sherman, S. Soukiazian, M. W. Verbrugge, H. Tataria, J. Musser, and P. Finamore, Journal of the Electrochemical Society, (2010), 157, A499 (link).
 23. Composite titanate-graphite negative electrode for improved state-of-charge estimation of lithium ion batteries, J. Wang, M. W. Verbrugge, and P. Liu, Journal of the Electrochemical Society, (2010), 157, A185 (link).
 24. Thermodynamic and kinetic destabilization in LiBH4/Mg2NiH4: promise for borohydride-based hydrogen storage, J. J. Vajo, W. Li, and P. Liu, Chemical Communications, (2010), 46, 6687-6689 (link).
 25. Hydrogenation of magnesium nickel boride for reversible hydrogen storage, W. Li, J. Vajo, R. W. Cumberland, P. Liu, S.-J. Hwang, C. Kim and R. C. Bowman, Jr., Journal of Physical Chemistry Letters, (2010), 1, 69 (link).
 26. Fabrication and hydrogen sorption behavior of nanoparticulate MgH2 incorporated in a porous carbon host, A. F. Gross, C. C. Ahn, S. L. Van Atta, P. Liu and J. J. Vajo, Nanotechnology, (2009), 20, 204005 (link).
 27. The synthesis and hydrogen storage properties of a MgH2 incorporated carbon aerogel scaffold, S. Zhang, A. F. Gross, S. L. Van Atta, M. Lopez, P. Liu, C. C. Ahn, J. J. Vajo and C. M. Jensen, Nanotechnology, (2009), 20, 204027 (link).
 28. Design and fabrication of structural batteries, P. Liu, E. Sherman, and A. Jacobsen, Journal of Power Sources, (2009), 180, 646-650 (link).
 29. Electrochemical characterization of high-power lithium ion batteries using triangular voltage and current excitation sources, M. W. Verbrugge and P. Liu, Journal of Power Sources, (2007), 174, 2-8 (link).
 30. Analytic solutions and experimental data for cyclic voltammetry and constant-power operation of capacitors consistent with HEV applications, M. W. Verbrugge and P. Liu, Journal of the Electrochemical Society, (2006), 153, A1237-A1245 (link).
 31. Influence of temperature and electrolyte on the performance of activated-carbon supercapacitors, P. Liu, M. Verbrugge and S. Soukiazian, Journal of Power Sources, (2006), 156, 712-718 (link).
 32. Nanostructured manganese oxides as lithium battery cathode materials, P. Liu, S. H. Lee, Y. F. Yan, C. E. Tracy and J. A. Turner, Journal of Power Sources, (2006), 158, 659-662 (link).
 33. Activated-carbon electric-double-layer capacitors: electrochemical characterization and adaptive algorithm implementation, M. W. Verbrugge, P. Liu and S. Soukiazian, Journal of Power Sources, (2005), 141, 369-385 (link).
 34. 34.  Microstructural analysis and mathematical modeling of electric double-layer supercapacitors, M. W. Verbrugge and P. Liu, Journal of the Electrochemical Society, (2005), 152, D79-D87 (link).
 35. Electrochemical transformation of SWNT/Nafion composites, P. Liu, S. H. Lee, Y. F. Yan, T. Gennett, B. J. Landi, A. C. Dillon and M. J. Heben, Electrochemical and Solid State Letters, (2004), 11, A421-A424 (link).
 36. Mesoporous sol-gel WO3 thin films via poly(styrene-co-allyl-alcohol) copolymer templates, E. O. Zayim, P. Liu, S. H. Lee, C. E. Tracy, J. A. Turner, J. R. Pitts and S. K. Deb, Solid State Ionics, (2003), 165, 65-72 (link).
 37. In-situ formation of ZnO nanobelts and metallic Zn nanobelts and nanodisks, Y. F. Yan, P. Liu, J. G. Wen, B. To and M. M. Al-Jassim, Journal of Physical Chemistry B, (2003), 107, 9701-9704 (link).
 38. Formation of metallic zinc nanowires, Y. F. Yan, P. Liu, M. J. Romero and M. M. Al-Jassim, Journal of Applied Physics, (2003), 93, 4807-4809 (link).
 39. Electrochemical deposition of mesostructured vanadium oxides and vanadophosphates, P. Liu, Y. F. Yan, S. H. Lee, C. E. Tracy and J. A. Turner, Journal of Materials Science Letters, (2003), 22, 489-490 (link).
 40. Electrochromic and chemochromic performance of mesoporous thin-film vanadium oxide, P. Liu, S. H. Lee, C. E. Tracy, J. A. Turner, J. R. Pitts and S. K. Deb, Solid State Ionics, (2003), 165, 223-228 (link).
 41. Electrochromism of amorphous ruthenium oxide thin films, S. H. Lee, P. Liu, H. M. Cheong, C. E. Tracy and S. K. Deb, Solid State Ionics, (2003), 165, 217-221 (link).
 42. Raman spectroscopic studies of amorphous vanadium oxide thin films, S. H. Lee, H. M. Cheong, M. J. Seong, P. Liu, C. E. Tracy, A. Mascarenhas, J. R. Pitts and S. K. Deb, Solid State Ionics, (2003), 165, 111-116 (link).
 43. Improving the durability of amorphous vanadium oxide thin-film electrode in a liquid electrolyte, S. H. Lee, H. M. Cheong, P. Liu and C. E. Tracy, Electrochemical and Solid State Letters, (2003), 6, A102-A105 (link).
 44. Improving the durability of ion insertion materials in a liquid electrolyte, S. H. Lee, H. M. Cheong, P. Liu, C. E. Tracy, J. R. Pitts and S. K. Deb, Solid State Ionics, (2003), 165, 81-87 (link).
 45. Lithium thin-film battery with a reversed structural configuration SS/Li/Lipon/LixV2O5/Cu, S. H. Lee, P. Liu and C. E. Tracy, Electrochemical and Solid State Letters, (2003), 6, A275-A277 (link).
 46. Stable cycling of thin-film vanadium oxide electrodes between 4 and 0 V in lithium batteries, P. Liu, S. H. Lee, C. E. Tracy and J. A. Turner, Journal of Power Sources, (2003), 119, 305-309 (link).
 47. Electrochemical supercapacitors for optical modulation, S. H. Lee, P. Liu, M. J. Seong, H. M. Cheong, C. E. Tracy and S. K. Deb, Electrochemical and Solid State Letters, (2003), 6, A40-A42 (link).
 48. Preparation and lithium insertion properties of mesoporous vanadium oxide, P. Liu, S. H. Lee, C. E. Tracy, Y. F. Yan and J. A. Turner, Advanced Materials, (2002), 14, 27-30 (link).
 49. 49.  Electrochromic and optical properties of mesoporous tungsten oxide films, E. Ozkan, S. H. Lee, P. Liu, C. E. Tracy, F. Z. Tepehan, J. R. Pitts and S. K. Deb, Solid State Ionics, (2002), 149, 139-146 (link).
 50. Stable Pd/V2O5 optical H2 sensor, P. Liu, S. H. Lee, H. M. Cheong, C. E. Tracy, J. R. Pitts and R. D. Smith, Journal of the Electrochemical Society, (2002), 149, H76-H80 (link).
 51. Microstructure study of amorphous vanadium oxide thin films using Raman spectroscopy, S. H. Lee, H. M. Cheong, M. Je Seong, P. Liu, C. E. Tracy, A. Mascarenhas, J. R. Pitts and S. K. Deb, Journal of Applied Physics, (2002), 92, 1893-1897 (link).
 52. Potassium manganese-vanadium oxide cathodes prepared by hydrothermal synthesis, P. Liu, J. G. Zhang and J. A. Turner, Journal of Power Sources, (2001), 92, 204-211 (link).
 53. Raman spectroscopic studies of gasochromic a-WO3 thin films, S. H. Lee, H. M. Cheong, P. Liu, D. Smith, C. E. Tracy, A. Mascarenhas, J. R. Pitts and S. K. Deb, Electrochimica Acta, (2001), 46, 1995-1999 (link).
 54. Gasochromic mechanism in a-WO3 thin films based on Raman spectroscopic studies, S. H. Lee, H. M. Cheong, P. Liu, D. Smith, C. E. Tracy, A. Mascanrenhas, J. R. Pitts and S. K. Deb, Journal of Applied Physics, (2000), 88, 3076-3078 (link).
 55. Electrochemical deposition of vanadium oxide in the presence of surfactants – A novel approach toward high-rate lithium battery cathodes, P. Liu, J. G. Zhang, C. E. Tracy and J. A. Turner, Electrochemical and Solid State Letters, (2000), 3, 163-166 (link).
 56. Approaches for large-area a-SiC : H photovoltaic-powered electrochromic window coatings, W. Gao, P. Liu, R. S. Crandall, S. H. Lee, D. K. Benson and H. M. Branz, Journal of Non-Crystalline Solids, (2000), 266, 1140-1144 (link).
 57. Lithium-manganese-oxide thin-film cathodes prepared by plasma-enhanced chemical vapor deposition, P. Liu, J. G. Zhang, J. A. Turner, C. E. Tracy and D. K. Benson, Journal of the Electrochemical Society, (1999), 146, 2001-2005 (link).
 58. All-solid-state rocking chair lithium battery on a flexible Al substrate, S. H. Lee, P. Liu, C. E. Tracy and D. K. Benson, Electrochemical and Solid State Letters, (1999), 2, 425-427 (link).
 59. Fabrication of LiV2O5 thin-film electrodes for rechargeable lithium batteries, P. Liu, J. G. Zhang, J. A. Turner, C. E. Tracy, D. K. Benson and R. N. Bhattacharya, Solid State Ionics, (1998), 111, 145-151 (link).
 60. Highly stable vanadium oxide cathodes prepared by plasma-enhanced chemical vapor deposition, J. G. Zhang, P. Liu, J. A. Turner, C. E. Tracy and D. K. Benson, Journal of the Electrochemical Society, (1998), 145, 1889-1892 (link).
 61. Next generation V2O5 cathode materials for Li rechargeable batteries, J. M. McGraw, J. D. Perkins, J. G. Zhang, P. Liu, P. A. Parilla, J. Turner, D. L. Schulz, C. J. Curtis and D. S. Ginley, Solid State Ionics, (1998), 115, 407-413 (link).
 62. Characterization of large-pore MCM-41 molecular sieves obtained via hydrothermal restructuring, A. Sayari, P. Liu, M. Kruk and M. Jaroniec, Chemistry of Materials, (1997), 9, 2499-2506 (link).
 63. Non-silica periodic mesostructured materials: recent progress, A. Sayari and P. Liu, Microporous Materials, (1997), 12, 149-177 (link).
 64. Structural aspects of lithiated carbon, P. Liu and H. Q. Wu, Synthetic Metals, (1997), 88, 95-100 (link).
 65. Mesostructured vanadium oxide containing dodecylamine, P. Liu, I. L. Moudrakovski, J. Liu and A. Sayari, Chemistry of Materials, (1997), 9, 2513-2520 (link).
 66. Preparation of porous hafnium oxide in the presence of a cationic surfactant, P. Liu, J. Liu and A. Sayari, Chemical Communications (1997), 577-578 (link).
 67. Vanadium containing crystalline mesoporous molecular sieves – Leaching of vanadium in liquid phase reactions, J. S. Reddy, P. Liu and A. Sayari, Applied Catalysis a-General,  (1996), 148, 7-21 (link).
 68. Diffusion of lithium in carbon, P. Liu and H. Q. Wu, Solid State Ionics, (1996), 92, 91-97 (link).
 69. Construction and destruction of passivating layer on LixC6 in organic electrolytes- an impedance study, P. Liu and H. Q. Wu, Journal of Power Sources, (1995), 56, 81-85 (link).
 70. Kinetics model of Li/polythiophene system, P. Liu and H. Q. Wu, Acta Chimica Sinica, (1995), 53, 677-682 (link).
 71. Structure and formation of polythiophene films studied by scanning tunneling microscopy, S. Z. Dong, Q. Cai, P. Liu and A. R. Zhu, Applied Surface Science, (1992), 60, 342-345 (link).
Patents

1.     Polymer matrix energy storage device and method of making the same, A. Jacobsen, P. Liu, K. W. Kirby, E. Sherman, US Patent 8,741,486

2.     Methods for fabricating inorganic proton-conducting coatings for fuel-cell membranes, P. Liu, J. Hicks-Garner, C. Zhou, A. F. Gross, J. J. Vajo, US Patent 8,735,013

3.     Aluminum batteries comprising metal-oxide, metal-fluoride, metal-sulfide, or sulfur cathodes, J. J. Vajo, A. F. Gross, P. Liu, J. Hicks-Garner, E. Sherman, S. Van Atta, US Patent 8,715,853

4.     Lithium battery structures, P. Liu, US Patent 8,623,556

5.     Combined subgasket and membrane support, G. W. Fly, Y.-H. Lai, J. A. Rock, K. E. Newman, P. Liu, A. J. Jacobsen, W. B. Carter, P. D. Brewer, US Patent 8,580,454

6.     Fuel cell fabrication using photopolymer based processes, J. A. Rock, Y.-H. Lai, K. E. Newman, G. W. Fly, P. Liu, A. J. Jacobsen, W. B. Carter, P. D. Brewer, US Patent 8,524,412

7.     Supercapacitor cells and micro-supercapacitors, D. T. Chang, P. R Patterson, P. Liu, US Patent 8,503,161

8.     Lithium battery structures, P. Liu, US Patent 8,481,195

9.     Combined subgasket and membrane support, G. W. Fly, Y.-H. Lai, J. A. Rock, K. E. Newman, P. Liu, A. J. Jacobsen, W. B. Carter, P. D. Brewer, US Patent 8,389,177

10.  Encapsulated fire-retardant materials to improve battery safety, W. Li, P. Liu, US Patent 8,309,240

11.  Fuel cell fabrication using photopolymer based processes, J. A. Rock, Y.-H. Lai, K. E. Newman, G. W. Fly, P. Liu, A. J. Jacobsen, W. B. Carter, P. D. Brewer, US Patent 8,268,510

12.  Method and Pd/V2 O5 device for H2 detection, P. Liu, C. E. Tracy, J. R. Pitts, R. D. Smith, S.-H. Lee, US Patent 8,084,265

13.  Chemically modified catalyzed support particles for electrochemical cells, T. T. Salguero, E. Sherman, P. Liu, US Patent 7,993,797

14.  Method of coating a surface of a fuel cell plate, W. Li, P. Liu, J. J Zinck, C. Zhou, T. T. Salguero, US Patent 7,977,012

15.  Actuator assembly, P. Liu, C. Massey, L. Momoda, G. McKnight, W. Barvosa-Carter, A. Jacobsen, US Patent 7,944,007

16.  Solid state actuator capable of plating and plating material storage, P. Liu, C.Massey, L. Momoda, G. McKnight, W. Barvosa-Carter, and A. Jacobosen, US Patent 7,939,899

17.  Hydrogen storage compositions, W. Li, J. J Vajo, R. W Cumberland, P. Liu, US Patent 7,927,507

18.  H2O doped WO3, ultra-fast, high-sensitivity hydrogen sensors, P. Liu, C. E. Tracy, R. Pitts, and S.-H. Lee, US Patent 7,910,373

19.  Metal filled porous carbon, A. F. Gross, J. J. Vajo, R. W. Cumberland, P. Liu, T. T. Salguero, US Patent 7,910,199

20.  Electrochemical regeneration of chemical hydrides, J. Vajo and P. Liu, US Patent 7,776,201

21.  Thin film buried anode battery, S.-H. Lee, C. E. Tracy, and P. Liu, US Patent 7,632,602. Licensed.

22.  Photo-oxidation catalysts, J. Roland Pitts, Ping Liu, R. Davis Smith, US Patent 7,560,409. Licensed.

23.  Pd/V2O5 device for H2 detection, P. Liu, S.-H. Lee, R. Pitts, C. E. Tracy, and D. Smith, US Patent 7,419,635

24.  Actuation using lithium/metal alloys and actuator device, P. Liu, C. Massey, L. Momoda, G. McKnight, W. Barvosa-Carter, and A. Jacobosen, US Patent 7,298,017

25.  Layered inorganic with pillared organic nanocomposite actuators, P. Liu, C. Massey, L. Momoda, G. McKnight, and A. Jacobosen, US Patent 7,274,128

26.  Hydrogen permeable protective coating for a catalytic surface, P. Liu, C. E. Tracy, J. R. Pitts, and S.-H. Lee, US Patent 7,233,034

27.  Solid state actuation using graphite intercalation compounds, P. Liu, C. Massey, G. McKnight, and G. Herrera, US Patent 7,205,699

28.  Buried anode lithium thin film battery and process for forming the same, S.-H. Lee, C. E. Tracy, and P. Liu, US Patent 6,805,999. Licensed.

29.  Pd/Ni-WO3 anodic double layer gasochromic device, S.-H. Lee, C. E. Tracy, R. Pitts, and P. Liu, US Patent 6,723,566

30.  Plasma enhanced chemical vapor deposition method of forming vanadium oxide films and vanadium oxide thin-films prepared thereby, J.-G. Zhang, C. E. Tracy, D. K. Benson, J. A. Turner, and P. Liu, US Patent 6,156,395